CRANENDONCK//NET

De Algemene Ledenvergadering van Cranendonck//Net

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste beslisorgaan binnen de coöperatie. Jaarlijks wordt er minimaal één algemene ledenvergadering georganiseerd. Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet – of door de statuten aan de Raad van Beheer of de Directie zijn opgedragen.

Bevoegdheden

De Algemene Ledenvergadering heeft de volgende bevoegdheden:

 • de statuten, reglementen, ledenovereenkomsten en algemene voorwaarden vast te stellen en te wijzigen;
 • de leden van de Directie te benoemen, schorsen en ontslaan;
 • zorg te dragen dat bij ontstentenis of belet van een lid van de Directie de in artikel 19 van de statuten voorgeschreven vervanging plaatsvindt;
 • de leden van de Raad van Beheer te benoemen, schorsen en ontslaan;
 • een beslissing te geven in de gevallen waarin ingevolge artikel 25 van de statuten de goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist;
 • met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 lid 6 in de statuten te beslissen over de vaststelling van de jaarrekening (de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting);
 • te beslissen over de decharge voor het gevoerde beleid van de Directie en het toezicht daarop;
 • vaststellen van de vergoeding voor de leden van de Raad van Beheer;
 • te beslissen over een juridische fusie alsmede over een juridische splitsing van de coöperatie;
 • te beslissen over ontbinding dan wel statutenwijziging van de coöperatie.

Alle overige bevoegdheden die niet aan Bestuur of Raad van Beheer zijn opgedragen.

Het bestuur (directie) van Cranendonck//Net

Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. De Algemene Ledenvergadering kan profielschets vaststellen voor kandidaten en ook een beloning vaststellen voor bestuursleden.

Bevoegdheden

Het bestuur (directie) heeft de volgende bevoegdheden/taken:

 • Besturen = leiding geven (besluiten nemen) en vertegenwoordigen (het gezicht van de Coöperatie)
 • Overeenkomsten aangaan, contracten tekenen etc. voor zover die bevoegdheid niet aan de Algemene Ledenvergadering is toegewezen
 • Zorgen voor jaarrekening en begroting
 • Informatie verschaffen aan Algemene Ledenvergadering en Raad van Beheer.

De Raad van Beheer van Cranendonck//Net

De Raad van Beheer (RvB) wordt in het bedrijfsleven ook genoemd de Raad van Commissarissen en vervult ongeveer dezelfde taak. Leden van de Raad van Beheer worden gekozen om hun onafhankelijke expertise en mogen geen lid zijn van de Coöperatie. De RvB bestaat uit minimaal 2 en maximaal 3 personen die gekozen worden op basis van een door de Algemene Ledenvergadering gemaakte profielschets. De RvB komt ieder half jaar bijeen. De Algemene Ledenvergadering kan een beloning vaststellen voor de leden van de RvB.

Bevoegdheden

De Raad van Beheer heeft de volgende bevoegdheden/taken:
 • Toezicht houden op algemene gang van zaken en naleving van wet en statuten.
 • Gevraagd en ongevraagd advies bieden.
 • Algemene Ledenvergadering oproepen tot vergadering.
 • Toezicht houden op verkiezingen Algemene Ledenvergadering.
 • Administratie onderzoeken, adviseren tot wel/niet goedkeuren jaarrekening, beoordelen begroting.
 • Voorstellen doen tot statutenwijziging.

De Raad van Beheer wordt momenteel gevormd door de volgende personen:

 • Joep van Gassel
 • Hein van Rooij