CRANENDONCK//NET

De Ledenraad van Cranendonck//Net

De ledenraad komt in de plaats van een Algemene Ledenvergadering. De reden hiervoor is dat het met een kleine groep efficiënter vergaderen en beslissingen nemen is dan met 150 leden samen. Wel wordt er jaarlijks een algemene ledenbijeenkomst georganiseerd. De mensen in de ledenraad komen daar middels verkiezingen: elk lid heeft 1 stem. De ledenraad telt minimaal 6 leden en is altijd een afspiegeling van de leden van de coöperatie, bijv. 2 leden per bedrijventerrein. De ledenraad komt elk kwartaal bijeen. De ledenraad wordt benoemd voor 3 jaar en ontslag kan geschieden door de overige leden.

 

Bevoegdheden

De ledenraad heeft de volgende bevoegdheden:

 • Bestuursleden benoemen, schorsen en ontslaan
 • Raad van Beheer benoemen, schorsen en ontslaan
 • Statuten wijzigen (¾ meerderheid, alle leden aanwezig)
 • Algemene voorwaarden wijzigen
 • Reglementen vaststellen
 • Fusie, splitsing of ontbinding (¾ meerderheid, alle leden aanwezig)
 • Vaststellen jaarrekening, begroting en décharge bestuur
 • Goedkeuren van belangrijke bestuursbesluiten, zoals
  Investeringen van meer dan € 10.000,-
  Huur of lease van meer dan € 10.000,- per jaar
  Bedrijfsovernames

Alle overige bevoegdheden die niet aan Bestuur of Raad van Beheer zijn opgedragen.

De ledenraad wordt momenteel gevormd door de volgende personen:

 • Stef Bogers – Komma Media Design
 • Marcel Geraerds – Scafom Rux
 • Jan Hurkmans – Cycle Wear
 • Dennes Smallegange – Marelko Benelux
 • Ronald Wijnen – Lacom Machinefabriek
 • Rini van Zeeland – Dinvest

Het bestuur (directie) van Cranendonck//Net

Het bestuur wordt benoemd uit de leden, door de Ledenraad en bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. De ledenraad kan profielschets vaststellen voor kandidaten en ook een beloning vaststellen voor bestuursleden.

 

Bevoegdheden

Het bestuur (directie) heeft de volgende bevoegdheden/taken:

 • Besturen = leiding geven (besluiten nemen) en vertegenwoordigen (het gezicht van de Coöperatie)
 • Overeenkomsten aangaan, contracten tekenen etc. voor zover die bevoegdheid niet aan de ledenraad is toegewezen
 • Zorgen voor jaarrekening en begroting
 • Informatie verschaffen aan Ledenraad en Raad van Beheer.

De Raad van Beheer van Cranendonck//Net

De Raad van Beheer (RvB) wordt in het bedrijfsleven ook genoemd de Raad van Commissarissen en vervult ongeveer dezelfde taak. Leden van de Raad van Beheer worden gekozen om hun onafhankelijke expertise en mogen geen lid zijn van de Coöperatie. De RvB bestaat uit 3 personen die gekozen worden op basis van een door de ledenraad gemaakte profielschets. De RvB komt ieder half jaar bijeen. De ledenraad kan een beloning vaststellen voor de leden van de RvB.

 

Bevoegdheden

De Raad van Beheer heeft de volgende bevoegdheden/taken:

 • Toezicht houden op algemene gang van zaken en naleving van wet en statuten.
 • Gevraagd en ongevraagd advies bieden.
 • Ledenraad oproepen tot vergadering.
 • Toezicht houden op verkiezingen Ledenraad.
 • Administratie onderzoeken, adviseren tot wel/niet goedkeuren jaarrekening, beoordelen begroting.
 • Voorstellen doen tot statutenwijziging.

De Raad van Beheer wordt momenteel gevormd door de volgende personen:

 • Joep van Gassel
 • Hein van Rooij
 • Berty Vonken